v3.21.2
简明综合经营报表(未经审计) - 美元 ($)
千股,千美元
3 个月结束 6 个月结束
2021 年 6 月 30 日
2020 年 6 月 30 日
2021 年 6 月 30 日
2020 年 6 月 30 日
损益表 [摘要]        
收入 115,978 美元 84,780 美元 230,904 美元 194,163 美元
收入成本 47,843 42,573 94,531 87,506
无形资产摊销 1,734 1,654 3,485 3,322
毛利 66,401 40,553 132,888 103,335
营业费用:        
营销和销售 29,488 22,802 58,459 53,532
研究与开发 14,249 14,336 28,289 31,905
一般和行政 12,610 11,187 27,462 24,368
无形资产摊销 3,919 3,644 7,816 7,305
重组 121 621 327 1,492
总运营费用 60,387 52,590 122,353 118,602
经营收入(损失) 6,014 (12,037) 10,535 (15,267)
其他费用,净额 (651) (757) (2,307) (2,251)
计提(受益)所得税前的收入(损失) 5,363 (12,794) 8,228 (17,518)
所得税(受益)准备金 1,899 (3,891) 2,368 (5,018)
净收入(亏损) 3,464 美元 $ (8,903) 5,860 美元 $ (12,500)
每股净收益(亏损):        
基本(每股美元) $ 0.10 $ (0.26) $ 0.17 $ (0.37)
稀释(每股美元) $ 0.10 $ (0.26) $ 0.17 $ (0.37)
用于计算每股净收益(亏损)的加权平均份额:        
基本(股) 33,637 33,827 33,628 33,624
稀释(以股份计) 33,871 33,827 33,845 33,624

来源